مأموریت


مؤسسه کشاورزی وموقوفات چناران مؤسسه ای است که درشمال غرب شهرستان مشهد فعال می باشد. مأموریت اصلی این مؤسسه حفاظت ،احیاء وبهره برداری بهینه ازاملاک واراضی کشاورزی موقوفه آستان قدس رضوی درمنطقه تحت پوشش می باشد.عمده مشتریان وخدمت گیرندگان آن مستأجرین وخریداران محصولات کشاورزی می باشندوهدف اصلی آن تأمین پشتوانه مالی مطمئن بمنظورتحقق اهداف بلندمدت خودومؤسسه سازمان اقتصادی رضوی می باشد.این مؤسسه بابهره گیری ازمدیریت ونیروی انسانی مجرب ودلسوزوتکنولوژیهای نوین کشاورزی برای رسیدن به اهداف مطرح شده در چشم انداز کشاورزی خود تلاش می نماید.