مدیر عامل / هیأت مدیره


نام و نام خانوادگی سمت
محمد فیض رئیس هیئت مدیره
خلیل اکبری شاندیز نائب رئیس هیئت مدیره
غلامرضا باقرزاده مدیرعامل
حبیب الله مهدی نژاد عضو هیئت مدیره