ارزش ها


1. انتصاب سازمان به دستگاه مقدس حضرت ثامن الحجج امام رضا(ع) موجب شده کارکنان خدمت درسازمان رابعنوان یک هدف معنوی ارزشمندتلقی نمایندکه این مهم باعث همسوشدن اهداف کارکنان بااهداف سازمان که نقش مؤثری درافزایش تعهدوانگیزه کارکنان دراجرای برنامه ها ورسیدن به اهداف عالی مؤسسه وآستان قدس رضوی داردشده است.

2. تولیدمحصولات کشاورزی باکیفیت.

3. احترام وهمکاری متقابل بین کارکنان.

4. تعامل مثبت بامستأجرین (باحفظ ضوابط ومقررات مؤسسه)که معمولاً جزء قشرمحروم ومستضعف روستایی می باشنددرجهت احیاء مزارع مورداجاره که درنهایت منجربه افزایش سطح درآمدآنها میگردد.

5. استفاده بهینه ازمنابع خدادادی آب وخاک.

6. کمک به حفظ اعتباروجایگاه ویژه اقتصادی واجتماعی آستان قدس رضوی.

7. کمک به رشداقتصادی وخودکفایی کشوردرزمینه تولیدمحصولات کشاورزی.

8. پیگیری مستمرجهت بکارگیری تکنولوزی نوین وپیشرفته درزمینه کشاورزی.

9. احترام به ارباب رجوع وپاسخگویی وتأمین نیازهای آنان درکمترین زمان ممکن.

10. تلاش جهت ارتقاء مستمرسطح دانش وتجربه مفیدکارکنان.

11. احقاق حقوق قانونی موقوفه وممانعت ازتضییع حقوق موقوفه.